Historie

De historie van de school aan Buorren 56 gaat vrij ver terug. Al uit de 18e eeuw is een bestek bekend voor verbouwing van de school. Het ging in die tijd om een gecombineerde school met onderwijzerswoning, die in eigendom was van de Nederlands Hervormde kerk. De plaats van de school was in de bocht van de Buorren, ongeveer op de plek waar nu de woning Buorren 54 staat.
De kerk heeft de oude school met onderwijzerswoning in 1869 laten afbreken en er in 1870 een nieuwe school (Buorren 56) met afzonderlijke onderwijzerswoning (Buorren 54) voor laten terugbouwen. Stukken hierover zijn te vinden in het archief van de Nederlands Hervormde gemeente Rauwerd 1662-2008, toegang 3056:
Inv.nr. 113 Bestek en voorwaarden voor de afbraak en herbouw van de onderwijzerswoning, thans Buorren 54, te Rauwerd, 1869.
Inv.nr. 114 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een schoolgebouw, thans Buorren 56, te Rauwerd, 1869. 
Nadat het onderwijs volledig in handen van de gemeente was gekomen, heeft de gemeente Rauwerderhem in 1882 een verbouwing aan de school laten uitvoeren, die het gebouw grotendeels zijn huidige uiterlijk heeft gegeven. Hierover zijn stukken aanwezig in het archief van de grietenij c.q. gemeente Rauwerderhem 1816-1935, toegang 3009:
Inv.nr. 380. Bestekken, tekeningen, inschrijvingsbiljetten en processen-verbaal van aanbesteding voor de levering of uitvoering van werken, 1816-1935.
Inv.nr. 1451. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school te Rauwerd, 1882. 1 omslag

Aanvulling van de historie van de oude school (aangeleverd door Sj. Brunia van de documentatiecommissie Raerd)

De oude school van Raerd.
Archief van het Historisch Centrum Leeuwarden.
Aanvankelijk was het een gecombineerde school en onderwijzerswoning in eigendom van de Ned.
Herv. Kerk te Rauwerd. Deze stond in de bocht van de Buorren, ongeveer ter hoogte van nu Buorren
54. 
De Kerk heeft de school met onderwijzerswoning in 1869 laten afbreken en in 1870 een nieuwe
school laten terugbouwen, locatie nu Buorren 54. Zie archief Ned. Herv. Kerk te Rauwerd 1662 –
2008. Toegang 3056, inv. Nr. 113 over de afbraak, inv. Nr. 114 over de nieuwbouw.
Nadat het onderwijs in handen van de Gemeente was gekomen heeft de Gemeente Rauwerderhem
in 1882 een verbouwing aan de school laten uitvoeren, die het gebouw grotendeels zijn huidige
uiterlijk heeft gegeven. Zie archief van de grietenij, c.q. gemeente Rauwerderhem 1816-1935,
toegang 3009, inv. Nr. 380 en inv. Nr. 1451 voor de verbouwing van 1882.
Een selectie van berichten uit het archief van de Leeuwarder courant.
19-4-1935 De Kroon heeft de opheffing van de openbare lagere school te Poppingawier bevolen. De
leerlingen zullen voortaan aangewezen zijn op het bezoeken van de openbare lagere scholen te
Rauwerd en Sijbrandaburen.
29-6-1938 Naar aanleiding van een vraag in een eerdere vergadering te willen onderzoeken de
mogelijkheid om gebruik te willen maken van het gymnastieklokaal te Rauwerd voor het geven van
onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen voor de leerlingen is advies ingewonnen bij de inspecteur
voor lager onderwijs. Deze achtte het zeer gewenst dat het gymnastiek onderwijs gegeven werd.
B. en W. hebben zich tot de Ned. Herv. Kerkvoogdij gewend met het verzoek dit gebouw, eventueel
met sportterrein te willen beschikbaar stellen.

( Ik weet niet om welk gebouw dit gaat waarin het gymnastieklokaal zich
bevond. Sj. Brunia)

21-12-1945 In de raadsvergadering is gesproken over onderzoek naar de mogelijkheid van
nieuwbouw van een openbare school te Rauwerd. De voorzitter merkt op dat de bouw van een
nieuwe school wel wenselijk is, doch komt gezien de tegenwoordige toestand voor uitvoering nog
niet in aanmerking.
3-8-1950 Er werd besloten tot aankoop van een perceel grond aan de Poppingawiersterweg van de
Ned. Herv. Kerk te Rauwerd, bestemd voor een te bouwen openbare lagere school.
22-2-1951 De gemeenteraad van Rauwerderhem heeft besloten een nieuwe openbare lagere school
te bouwen in Rauwerd.
23-2-1952 Nieuwe school bij Rauwerd nadert haar voltooiing. Over een paar weken gaan meester
Keulen met zijn twee assisterende leerkrachten en 80 discipelen uit Rauwerd en Poppingawier over.

Rouwig zijn ze er niet om want de oude school, waarvan een gedeelte al uit 1823 dateert, had zijn
tijd werkelijk uitgediend. In een lokaal was het plafond van dien aard dat men er sinds enige tijd 2
juffers aantrof, in plaats van een.
29-7-1953 Het raadsbesluit van 2 april j.l. tot de aankoop van de oude lagere school te Rauwerd
werd ingetrokken. Van de school zou een gymnastieklokaal worden gemaakt.

(Je ziet dat de plannen er al vanaf het begin waren, maar dat de uitvoering
kennelijk wat weerbarstig was. Sj. Brunia)

10-2-1954 Wellicht wordt de oude school te Rauwerd een cultureel centrum. Op de
raadsvergadering van Rauwerderhem hebben de leden een commissie benoemd die zal
onderzoeken of van de oude openbare school een cultureel centrum kan worden gemaakt.

Wat schreef Klaas Harts in 1932 over de school.
“ Achter de onderwijzerswoning, met de tuin ertussen, staat de school, onze school, mijn geliefde
school, wel weer verbouwd, maar voor mij duidelijk te herkennen”.
Hij was geboren in 1865 en schreef later herinneringen op aan zijn schooljaren in Raerd.( Ca. 1875).
Uit andere bronnen: In de school waren vroeger drie lokalen. In de winter snorden er kachels
om de lokalen warm te houden. Meester Keulen was hoofd en verder was er meester Buitenpost.

Van de side monumenten in Raerd: De voormalige lagere school is een gangschool uit ca.
1890.

HOME